پذیرش درخواست سازمانی 2020-04-16T12:35:07+04:30

از قسمت بالای صفحه روی ویرایش برگه کلیک نمایید و این برگه را ویرایش کنید و این متن را حتما حذف نمایید .

در این قسمت شرایط پذیرش درخواست های سازمانی و توضیحات لازم در این خصوص قرار خواهد گرفت

فرم پذیرش سازمانی